Fastighetsutveckling

Backahill Fastighetsutveckling köper, utvecklar och förvaltar bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Vårt geografiska fokus finns i framförallt Ängelholm och Båstad. Inom dessa utvalda regioner är vi starkt engagerade i samhällsutvecklingen. Vi verkar för en balanserad blandning av bostäder, butiker, service, restauranger, kontor och upplevelser för att utforma en levande och dynamisk miljö där människor bor, arbetar och trivs.

Pågående projekt

Nedan kan ni se och följa våra pågående fastighetsprojekt. Allt vi bygger syftar till att det ska bli attraktivt och hållbart för både människor och verksamheter. Våra fastigheter är viktiga pusselbitar för att skapa en komplett stadsbild.

Färdigställda projekt

Vi jobbar aktit med att utveckla och förbättra våra fastigheter. På senare år har dessa fastigheter genomgått större förändringar.

Visioner

På Backahill är vi proaktiva. Vi tar fram visioner och utvecklar de bästa till verklighet. Det kan handla om enskilda små fastigheter som skulle kunna förtätas, men också om hela stadsdelar eller destinationer som behöver utvecklas. Vi är ansvarsfulla och aktiva i samhällsutvecklingen på de orter där vi finns. Våra städer behöver ett utbud av olika kvaliteter för att vara attraktiva och vi engagerar oss i flera av dessa.

Hållbart samhällsbyggande

Vi bygger bättre och mer hållbart

Att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle är en av våra målsättningar som fastighetsägare.
Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan, och den största klimatpåverkan uppstår normalt sett vid byggnation och renoveringar.

Backahills ramverk för hållbar byggnation syftar till att etablera en mer hållbar och klimatsmart process under hela planerings- och byggfasen. Vid nybyggnation arbetar vi med miljöcertifiering. Det innebär bland annat att byggnaden uppnår en lägre energiförbrukning, minskad klimatpåverkan och mindre resursförbrukning. Vi samverkar med leverantörer och intressenter i syfte att finna mera hållbara lösningar. Vi uppför solceller på för att producera egen förnybar el, och installerar laddstolpar för elbilar för att möjliggöra omställningen till fossilfria transporter.

Hållbar byggnation handlar även om att beakta alla andra aspekter såsom ekologi och biodiversitet, klimatanpassning, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter samt sociala hållbarhetsfrågor såsom trivsel, trygghet, inkludering och hälsa.

Hållbarhet är också den bakomliggande drivkraften till vårt arbete med att förtätning så att ytor utnyttjas mer effektivt till centrala bostäder. Förtätningen innebär att allmän samhällsservice görs mer tillgänglig för fler.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Dag Thulin, verksamhetschef

Se filmen

Destinationsutveckling

Vi verkar för en medveten och långsiktig destinationsutveckling för att bidra till en levande hembygd och enastående upplevelser.

Backahill invest

Vi gör långsiktiga finansiella investeringar, är aktiva ägare och har både noterade och onoterade innehav.