Hållbarhet

Ett hållbart Backahill

Backahill verkar för en hållbar verksamhet och en hållbar utveckling av den region vi betraktar som vår hemmaplan.

Genom att ta hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter vill vi bidra till en positiv stads- och samhällsutveckling samt långsiktigt hållbara affärer och investeringar.

Backahill är en central samhällsbyggare i nordvästra Skåne. Vårt samhällsengagemang i regionen är djupt och brett. I Ängelholm och Båstad där vi förvaltar och utvecklar fastigheter har vi möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och våra stadsmiljöer. Utöver det lokala inflytandet har vi som investerare och aktiva ägare möjlighet att påverka hållbarhetsutvecklingen i flera led. 

Samtidigt är vi medvetna om att bygg- och anläggningsbranschen står för en betydande andel av koldioxidutsläppen i Sverige. Vi gör ett stort avtryck och med det följer ett stort ansvar:

– Att agera långsiktigt hållbart för miljö, klimatet och människan.
– Att ställa krav och föra en dialog så att vi tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners verkar för att successivt flytta fram positionerna inom hållbarhetsområdet.

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är integrerade delar av Backahills verksamhet. Vår hållbarhetspolicy sätter ramarna för hur vårt dagliga arbete ska bedrivas för att aktivt bidra till de globala hållbarhetsmålen och integrera de tre hållbarhetsdimensionerna i vår verksamhet och i våra affärsmål.

Genom att ta hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter vill vi bidra till en positiv stads- och samhällsutveckling samt långsiktigt hållbara affärer och investeringar.

Läs mer

Vår hållbarhetsrapport är en del av vår årsredovisning. Här kan du ladda ner hållbarhetsrapporten i sin helhet.

Hållbarhetsrapport

Backahills hållbarhetsramverk

Miljökloka fastigheter

Fastigheter är kärnan i vår verksamhet. Miljökloka fastigheter innebär att minska klimatpåverkan och främja ett hållbart ekosystem under fastigheternas livscykel.

Människan i centrum

Backahill arbetar med hållbar stads- och samhällsutveckling och har ett stort samhällsengagemang. Det är våra medarbetare som gör oss framgångsrika och därför ska vi vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare.

Ansvarsfulla affärer

Backahill tar ansvar och står för en sund företagskultur.
Vi står bakom FN:s Global Compacts tio principer kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Backahill står bakom och vill bidra till att uppfylla de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

FN´s globala mål för hållbar utveckling.

Alla FN´s 17 globala mål är viktiga för att skapa hållbar utveckling och flera mål är kopplade till och påverkar varandra. Backahill har identifierat de sex mål där vi kan göra mest skillnad.

God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande är grundläggande för ett hållbart samhälle och en hållbar global utveckling. Som fastighetsägare, fastighetsutvecklare och destinationsutvecklare har vi stora möjligheter att bidra genom såväl vårt engagemang i det lokala förenings- och kulturlivet, som för miljön, livet i staden och mellan husen. Dessutom har vi ett ansvar som arbetsgivare. Vi kan bidra till mål 3 genom vårt arbete för mål 7, 9, 11, 13 och 17.

Hållbar energi för alla
Bygg- och anläggningssektorn står för cirka en tredjedel av energianvändningen i Sverige, vilket innebär att vi har ett ansvar och en möjlighet att påverka. Eftersom våra elsystem hänger samman innebär en mindre elanvändning och en ökad andel förnybar elproduktion i Sverige även möjligheter till ett mer fossilfritt energisystem på kontinenten. Vi kan bidra till mål 7 genom vårt arbete för mål 9, 11, 13 och 17.
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
En fungerande och stabil infrastruktur är grunden till alla framgångsrika samhällen. Vi har som samhällsutvecklare en viktig roll i att bidra till att säkerställa detta. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Samverkan och dialog med intressebolag, kunder och leverantörer är andra viktiga aktiviteter. Vi kan bidra till mål 9 genom vårt arbete för mål 7, 11 och 17.
Hållbara städer och samhällen
Idag bor mer än hälften av världens befolkning i urbana områden och andelen stiger kraftigt. Hållbar stadsutveckling innebär hållbart byggande och hållbar förvaltning, och i förlängningen hållbara städer och samhällen. Genom miljöklokare fastigheter kan vi minska stadens miljöpåverkan. Backahill ska vara en aktiv kraft för en positiv och hållbar samhällsutveckling. Vi fokuserar på social och ekologisk hållbarhet när vi utvecklar den fysiska miljön för livet i och kring våra fastigheter. Vi stödjer föreningslivets goda kraft. Vi främjar utbildning och kunskap samt medverkar till att skapa platser för ett aktivt förenings- och kulturliv. Vi kan bidra till mål 11 genom vårt arbete för mål 3, 7, 9 och 17.
Bekämpa klimatförändringarna
Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation.
Bygg- och fastighetssektorn ansvarar för cirka 20 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Branschen bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. De största utsläppen sker i anslutning till byggnation och renoveringar. Som fastighetsägare och fastighetsutvecklare har vi därmed ett stort ansvar att minska vår klimatpåverkan. Vi kan bidra till mål 13 genom vårt arbete för mål 7, 9, 11 och 17.
Genomförande och globalt partnerskap
Backahill som samhällsbyggare kan och har en viktig roll att spela i att vara relationsbyggare och möjlig- görare genom att delta i och stödja olika initiativ som främjar en hållbar samhällsutveckling och de globala målen. Backahill ska vara en samlande och drivande kraft. Genom samarbeten kan vi dela kunskaper och insikter. Genom nätverkande och kommunikation kan vi engagera och inspirera fler.

Hållbarhet

Hållbarhetsresan

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta vår hållbarhetschef:
David Ingsten
Tel: 0730-21 00 30
E-post: ingsten@backahill.se