Miljökloka fastigheter

Miljökloka Fastigheter – Ekologisk hållbarhet

Fastigheter är kärnan i vår verksamhet. Miljökloka fastigheter innebär att minska vår påverkan på klimatet och främja ett hållbart ekosystem under fastigheternas livscykel.

Vi har en övergripande målsättning att minska klimatpåverkan.

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 20 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige.

Vi har en övergripande målsättning att arbeta för en minskad klimatpåverkan. Vi värnar om miljön och hushåller med våra resurser. Detta innebär ett omfattande arbete med aktiviteter i och kring våra fastigheter under deras livscykel. Vi vill också samverka med och underlätta för våra hyresgäster att agera hållbart.

Här är några av de områden vi arbetar med:

Energianvändning

– Vi använder fjärrvärme för uppvärmning där det finns tillgängligt och i övrigt förnybara bränslen eller värmepump.

– Vi använder förnybar energi och biogas.

Den el vi använder är märkt ”Bra Miljöval”, vilket innebär ursprungsmärkt el från förnybara källor. El från förnybara energikällor är bättre för klimatet tack vare låga växthusgasutsläpp. Att välja el märkt Bra Miljöval innebär att företaget även bidrar till FN:s globala mål inom ekosystem och biologisk mångfald.

– Vi analyserar vår energiförbrukning och arbetar för att minska den.

En betydande del av den energi som förbrukas i en byggnad används av hyresgästerna. Genom information och dialog med hyresgästerna kan vi gemensamt minska energianvändningen.

Gröna hyresavtal är en bilaga till hyresavtalet och fungerar som en plattform för löpande samverkan kring hållbarhetsfrågor.

– Vi investerar i egen förnybar elproduktion genom att stegvis installera solceller på våra befintliga fastigheter.

Minskad klimatpåverkan från transporter och resor

– Våra servicebilar drivs på el sedan 2023.

– Vi ser till att det finns cykelparkering och laddning för el- och hybridfordon vid våra arbetsplatser.

– Vi erbjuder elbilsladdning i anslutning till alla våra fastigheter där det är möjligt.

Vatten och avfall

– Vi mäter vattenanvändningen i fastigheterna, utreder hög användning och arbetar med åtgärder för att minska användningen.

– Vi ska erbjuda källsortering till alla hyresgäster.

Miljökloka fastigheter innebär även att vi beaktar olika ekosystemtjänster och grönstrukturer för en bevarad biologisk mångfald samt för ökad trivsel, hälsa och välbefinnande.

Öka vår förståelse för klimatpåverkan vid nybyggnation och ombyggnationer

– Vi för dialog med olika intressenter för att öka vår förståelse och kunskap kring hur vi minskar miljö- och klimatpåverkan i byggfasen. Vi samverkar med leverantörer och intressenter i byggprocessen utifrån ett hållbarhetsperspektiv och ställer krav på leverantörer med fokus på byggmaterial och redovisning av klimatpåverkan.

– Vi miljöcertifierar våra nybyggnationer.

Kvarteret Fågelsången har bland annat sedumtak och solceller på taken.