Hållbarhet

Vår kärnverksamhet är fastighetsförvaltning och långsiktigt byggande. Det är därför oerhört viktigt att vi gör detta beständigt. Resurserna är inte oändliga och vår påverkan på dem bör minskas så att vi hittar en balans med ekosystemet.

Vårt hållbarhetsarbete

Backahill arbetar för en utveckling mot ett hållbart och bättre samhälle. Som verktyg har vi en tydlig miljöpolicy samt en genomgripande miljö- och energistrategi för vårt hållbarhetsarbete ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

I vår miljöpolicy redovisar vi vår målsättning: att säkerställa hållbarhet i våra nuvarande och framtida utvecklingsprojekt. Hållbarhet för oss är att arbeta på ett sätt som tillhandahåller attraktiva och miljövänliga samhällen för våra kunder. Vi utvecklar våra åtaganden när det gäller hållbarhet genom bland annat minskad energianvändning i våra byggnader, utveckling av förnyelsebar energi, utfasning av hälsofarligt byggnadsmaterial, undersökning av byggnadsmaterials klimatpåverkan, mätning av radonhalt i nybyggnation och befintliga byggnader samt uppfyllelse av andra kriterier under Miljöbyggnad Silver, den näst högsta standarden från Swedish Green Building Council.

Under året har en miljö- och energistrategi för fastighetsbeståndet tagits fram i samarbete med Öresundskraft. Strategin har
identifierat ett antal nyckeltal med tidpunkter för när de ska vara uppfyllda. 

Våra miljö- och energimål
2023 har vi full källsorteringsservice för samtliga lägenhetskunder
2023 har vi minskat vattenanvändningen  
2023 bygger vi miljö- och klimatkloka fastigheter 
2025 är vår energianvändning klimatneutral 
2025 finns elbilsladdning i anslutning till samtliga fastigheter
2025 har vi avsevärt minskat vår klimatpåverkan från resor och bilar

Mer information om vår miljö- och energistrategi finns i vår senaste årsredovisning. 

I Januari 2021 påbörjades byggnationen av Kv. Fågelsången 3. Projektet i sig har en hållbarhetsutgångspunkt i form av resursoptimering. Platsen är redan ianspråkstagen i form av ett parkeringshus i centrala Ängelholm. Förtätning av våra städer behövs för att spara på mark utanför samhällena som kan nyttjas för odling eller natur. Befintlig infrastruktur nyttjas.

Projekt Öresundskraft

Ett samarbete i tiden!

År 2018 tog Backahill fram en Miljöpolicy vilket innebar ett första steg i satsningen på ett mera medvetet förhållningssätt till hållbarhet. Under 2019 påbörjades sedan ett antal åtgärder för att leva upp till policyn. För att utveckla arbetet ytterligare och ta nästa steg i arbetet har vi gått in i ett nära samarbete med Öresundskraft för att ta fram en Miljö- och Energistrategi.

Strategin kommer att hjälpa oss att förtydliga vilka åtgärder vi ska arbeta med och i vilken ordning. De målsättningar och delmål vi har satt upp gör att också uppföljningen blir enklare. Vår strategi sträcker sig över en femårsperiod. Ett av våra mål är att all vår energianvändning ska bli klimatneutral, dvs. komma från förnybara källor som sol, vind och vatten. 

Vi utvecklar även våra åtaganden när det gäller hållbarhet genom att bland annat minskad energianvändning i våra byggnader, utveckling av förnyelsebar energi, utfasning av hälsofarligt byggnadsmaterial, undersökning av byggnadsmaterialets klimatpåverkan, mätning av radonhalt i nybyggnation och befintliga byggnader. Det är hållbara fastigheter.

Nu när vi har fördjupat oss och vet vilka frågor som faktiskt påverkar klimatet blir det lättare att prioritera vilka åtgärder vi ska göra för respektive fastighet. Sedan är det naturligtvis så att medvetenhet och kraven hos våra hyresgäster ökar. Vi tror också att ett medvetet miljöarbete går hand i hand med en långsiktig lönsamhet, säger Lennart Mauritzson, VD för Backahill.

Vi ser fram mot ett nära samarbete med Öresundskraft över en längre tid för att ta vårt ansvar för ett mer hållbart samhälle. 

I en intervju med Jerry Zander, Fastighetschef på Backahill och David Ingsten, Key Account Manager på Öresundskraft, har vi diskuterat den nya Miljö- och Energistrategin som framtagits i ett nära samarbete mellan de två företagen.

I Backahills miljöpolicyn redovisas målsättningen att säkerställa hållbarhet i företagets nuvarande och framtida utvecklingsprojekt. 

Hur har ni upplevt samarbetet mellan Backahill och Öresundskraft?

Öresundskraft har sedan start visat en stark samarbetsvilja och deras breda kompetens inom det berörda området har varit väldigt betydelsefullt för oss, säger Jerry Zander, Fastighetschef på Backahill.

Jag tycker att samarbetet har varit givande på flera plan. Backahill har haft ett stort engagemang i framtagandet av strategin och deras starka entreprenörsanda är väldigt inspirerande. Det är tydligt att man vill vara med och göra skillnad i samhället, vilket är en resa vi är väldigt glada att få vara en del av, säger David Ingsten, Key Account Manager på Öresundskraft.

Vad kommer att göras nu? 

Vi har sedan tidigare ett övergripande samarbetsavtal och tillsammans med Miljö- och Energistrategin får vi nu en gemensam referenspunkt samt tydlig färdriktning. Vi har ett antal uppslag som vi diskuterar för att hitta lösningar som möjliggör eller stödjer genomförandet av strategin, säger David.

Den pågående diskussionen berör bland annat framtida projekt där vi vill installera allt fler laddstolpar och solceller för de fastigheter som är möjliga. Där har Öresundskraft varit behjälpliga med att kartlägga och klassificera de fastigheter som skulle kunna vara lämpliga för detta, säger Jerry. 

Vilken påverkan hoppas ni att Miljö- och Energistrategin ska ge? 

För Backahills del vill jag att vårt samarbete ska öka förståelsen av vikten att ha en välarbetad Miljö- och Energistrategi inom organisationen. Jag hoppas också att strategin ska underlätta mätbarhet och möjligheten till att se ett resultat av bland annat lägre energikostnader samt avgifter för sophantering, säger Jerry. 

Som nämnt är en av förhoppningarna att strategin ska underlätta för energibesparingar. Jag tror även att Backahill kommer att stärka sin profil som en hållbar samhällsbyggare då man kan föra en transparent och konstruktiv dialog kring betydelsefulla frågor. I slutändan är jag övertygad om att man då också blir en attraktivare hyresvärd, tillägger David.

Tror ni att ert samarbete kan inspirera andra företag till att göra något liknande?

Backahill är en aktör som redan idag gör en stor skillnad för vår region genom sina projekt och sitt samhällsengagemang. Att de nu tagit ett så tydligt steg framåt i miljö- och energifrågor tillsammans med oss tror och hoppas jag ska inspirera andra att göra något liknande, säger David.

Jag hoppas att vårt samarbete kan få andra företag att genomgå en liknande process. För att göra verklig skillnad krävs det att vi går samman och jobbar framåt, tillägger Jerry. 
 

Läs mer om projektet!

Fokusområden

I vårt arbete för en utveckling mot ett hållbart samhälle har vi därför delat in vårt arbete i tre olika huvudområden för att kunna formulera mål och en strategi kring såväl de bra saker vi redan gör som de saker vi behöver utveckla. 

Social hållbarhet
Strävan mot ett samhälle som är tryggt, tillåtande och inkluderande för att individen ska trivas och kunna bidra till utvecklingen på bästa sätt.

Ekologisk hållbarhet
Leva i balans med vårt ekosystem. Resurserna är inte oändliga och vår påverkan på dem behöver minskas.

Ekonomisk hållbarhet
Hushålla med de resurser som finns och att se till så att värden skapas och kan fördelas.