Hållbarhet

Vår kärnverksamhet är fastighetsförvaltning och långsiktigt byggande. Det är därför oerhört viktigt att vi gör detta beständigt. Resurserna är inte oändliga och vår påverkan på dem bör minskas så att vi hittar en balans med ekosystemet.

Vårt hållbarhetsarbete

Backahill arbetar för en utveckling mot ett hållbart samhälle. Som verktyg har vi en tydlig miljöpolicy samt en genomgripande strategi för vårt hållbarhetsarbete ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

I vår miljöpolicy redovisar vi vår målsättning: att säkerställa hållbarhet i våra nuvarande och framtida utvecklingsprojekt. Hållbarhet för oss är att arbeta på ett sätt som tillhandahåller attraktiva och miljövänliga samhällen för våra kunder. Vi utvecklar våra åtaganden när det gäller hållbarhet genom bland annat minskad energianvändning i våra byggnader, utveckling av förnyelsebar energi, utfasning av hälsofarligt byggnadsmaterial, undersökning av byggnadsmaterials klimatpåverkan, mätning av radonhalt i nybyggnation och befintliga byggnader samt uppfyllelse av andra kriterier under Miljöbyggnad Silver, den näst högsta standarden från Swedish Green Building Council.

Miljöpolicyn innebär ett första steg i Backahills satsning på ett mer medvetet förhållningssätt till hållbarhet. Under 2019 kommer ett antal åtgärder att påbörjas för att leva upp till policyn. Detta arbete tar sin utgångspunkt i fyra fokusområden: hållbar förvaltning, ansvarsfullt företagande, hållbar samhällsutveckling och Backahill som attraktiv arbetsgivare.

Mer information om vårt hållbarhetsarbete finns i vår senaste årsredovisning.  

Ett av våra mest aktuella hållbarhetsprojekt är att under 2019 kommer projekteringen av Kvarteret Fågelsången 3 i Ängelholm att påbörjas. Projektet i sig har en hållbarhetsutgångspunkt i form av resursoptimering. Platsen är redan ianspråkstagen i form av ett parkeringshus i centrala Ängelholm. Förtätning av våra städer behövs för att spara på mark utanför samhällena som kan nyttjas för odling eller natur.

Projekt Öresundskraft

Ett samarbete i tiden!

År 2018 tog Backahill fram en Miljöpolicy vilket innebar ett första steg i satsningen på ett mera medvetet förhållningssätt till hållbarhet. Under 2019 påbörjades sedan ett antal åtgärder för att leva upp till policyn. För att utveckla arbetet ytterligare och ta nästa steg i arbetet har vi gått in i ett nära samarbete med Öresundskraft för att ta fram en Miljö- och Energistrategi.

Strategin kommer att hjälpa oss att förtydliga vilka åtgärder vi ska arbeta med och i vilken ordning. De målsättningar och delmål vi har satt upp gör att också uppföljningen blir enklare. Vår strategi sträcker sig över en femårsperiod. Ett av våra mål är att all vår energianvändning ska bli klimatneutral, dvs. komma från förnybara källor som sol, vind och vatten. 

Vi utvecklar även våra åtaganden när det gäller hållbarhet genom att bland annat minskad energianvändning i våra byggnader, utveckling av förnyelsebar energi, utfasning av hälsofarligt byggnadsmaterial, undersökning av byggnadsmaterialets klimatpåverkan, mätning av radonhalt i nybyggnation och befintliga byggnader. Det är hållbara fastigheter.

Nu när vi har fördjupat oss och vet vilka frågor som faktiskt påverkar klimatet blir det lättare att prioritera vilka åtgärder vi ska göra för respektive fastighet. Sedan är det naturligtvis så att medvetenhet och kraven hos våra hyresgäster ökar. Vi tror också att ett medvetet miljöarbete går hand i hand med en långsiktig lönsamhet, säger Lennart Mauritzson, VD för Backahill.

Vi ser fram mot ett nära samarbete med Öresundskraft över en längre tid för att ta vårt ansvar för ett mer hållbart samhälle. 

Fokusområden

I vårt arbete för en utveckling mot ett hållbart samhälle har vi därför delat in vårt arbete i tre olika huvudområden för att kunna formulera mål och en strategi kring såväl de bra saker vi redan gör som de saker vi behöver utveckla. 

Social hållbarhet
Strävan mot ett samhälle som är tryggt, tillåtande och inkluderande för att individen ska trivas och kunna bidra till utvecklingen på bästa sätt.

Ekologisk hållbarhet
Leva i balans med vårt ekosystem. Resurserna är inte oändliga och vår påverkan på dem behöver minskas.

Ekonomisk hållbarhet
Hushålla med de resurser som finns och att se till så att värden skapas och kan fördelas.