Backahill Fastighetsutveckling
Vi köper, utvecklar och förvaltar bostäder, kommersiella lokaler 
och samhällsfastigheter.

Backahill Destinationsutveckling
Vi verkar för en medveten och långsiktig destinationsutveckling för att bidra till en levande hembygd och enastående upplevelser.

Backahill Invest
Vi gör långsiktiga finansiella investeringar, är aktiva ägare och har både noterade och onoterade innehav.

Ett fastighetsbolag med hjärtat på det rätta stället

Vår verksamhet är indelad i tre affärsområden, Backahill Fastighetsutveckling, Backahill Destinationsutveckling och Backahill Invest.

För Backahill är fastigheter kärnan i allt vi gör. Men fastigheterna är inte målet i sig, vi använder våra fastigheter som medel för att påverka vårt samhälle i positiv riktning. Vi arbetar hela tiden med att utveckla nya projekt för att skapa möjligheter och har ett medvetet och långsiktigt fokus med attraktiva destinationer för en aktiv livsstil. Backahills investeringsportfölj med strategiskt viktiga innehav inom främst fastigheter men också ägande i mindre verksamheter med stor utvecklingspotential utgör en stabil finansiell plattform samtidigt som den kittlar vår entreprenörsanda.

Backahill Fastighetsutveckling köper, utvecklar och förvaltar bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Vårt geografiska fokus finns i framförallt Ängelholm och Båstad samt i huvudstadsregionen som omfattar Stockholm och närliggande städer i Mälardalen inom en radie på tio mil. Inom dessa utvalda regioner är vi starkt engagerade i samhällsutvecklingen. Vi lägger ned mycket kraft på att skapa förutsättningar för attraktiva platser. Vi verkar för en balanserad blandning av bostäder, butiker, service, restauranger, kontor och upplevelser för att utforma en levande och dynamisk miljö där människor bor, arbetar och trivs. 

Vi bygger hållbart
Att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle är en av våra målsättningar som fastighetsägare. I nya projekt bygger vi hållbart i nivå med certifieringen Miljöbyggnad Silver. Det innebär bland annat att byggnaden uppnår en betydligt högre standard för energi, solskydd, ljudmiljö och ventilation än vad gällande lagstiftning kräver. Detta uppnås genom noggranna beräkningar av exempelvis dagsljusinflöde, ljudnivå och energiåtgång i byggnaden. Ett exempel på den nya boendestandarden är Fågelsången 3 i Ängelholm. Rivning av det befintliga garaget i kvarteret påbörjades under 2020 för att ge plats åt 69 hyresrätter. 

Hållbarhet är också den bakomliggande drivkraften bakom vårt arbete med att förtäta orter såsom Ängelholm och Båstad så att ytor utnyttjas mer effektivt till centrala bostäder. Förtätningen innebär att allmän samhällsservice görs mer tillgänglig för fler. I vårt hållbarhetsarbete har vi tagit ytterligare ett steg eftersom vi tagit fram en ny miljö- och energistrategi. I vår utvecklingsstrategi ingår att installera laddstolpar för elbilar i anslutning till våra fastigheter. I nuläget har vi installerat 14 laddstolpar totalt i parkeringshus Centrum och Falken i Ängelholm.

Backahill Destinationsutveckling verkar för en medveten och långsiktig destinationsutveckling för att bidra till en levande hembygd och enastående upplevelser. Ängelholm och Båstad/Bjäre är vår hemmaplan och vårt fokus. Genom att främja och möjliggöra handel, möten, aktiviteter och upplevelser samt tillgängliggöra vackra miljöer och oförglömlig natur skapas en unik attraktionskraft som destinationer. Variationen, bredden och boendealternativen får människor att vilja återkomma till dessa platser, igen och igen. 

Även inom destinationsutveckling verkar vi för en långsiktig och hållbar riktning. I vissa av våra satsningar är vi fullt medvetna om att vi gör dem med hjärtat och att de först på lång sikt kan ge avkastning på de investeringar som görs. Norrvikens trädgårdar och Arenastaden Ängelholm är två sådana exempel som visar på vårt aktiva samhällsengagemang och vår ambition att bygga lockande, hållbara destinationer.

Under 2020 inviges ett nytt rooftop spa på Hotel Skansen, ytterligare en förändring under året är att vi gick från ett 50-procentigt ägande i GRAM Group, vårt drift-bolag för Hotel Skansen, Hotel Riviera Strand och Torekov Hotell, till 100 procent. Vidare invigdes växthuset Erikshus på Norrvikens Trädgårdar med en blomsterutställning under sommarhalvåret, och arbetet med att bygga en konsthall, ett nytt entréhus och en ny personalbyggnad påbörjades. För att öka attraktionskraften ytterligare arbetar vårt duktiga team med att få parken att locka besökare under hela året. Vinter på Norrviken är ett lyckat exempel på det, där man vänt mörkret till sin fördel.

Backahill Invest gör långsiktiga finansiella investeringar, är aktiva ägare och har både noterade och onoterade innehav. Backahill har ett strategiskt aktieinnehav, med ägarskap som överstiger tio procent av både kapital och röster, i fem börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Dessutom ingår innehav i Skistar som driver alpina skidanläggningar. Wihlborgs är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen med kontor och fastighetsbestånd i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Fabege har ett fastighetsbestånd som är koncentrerat till huvudstadsregionen. Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med verksamhet från Borlänge i söder till Luleå i norr. Catena är specialiserat på logistikfastigheter i Sverige och Danmark, och Brinova Fastigheter med säte i Helsingborg äger och förvaltar hyresbostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige. Backahill är största ägaren i Wihlborgs, Fabege, Catena samt Brinova. I Diös är Backahill nummer två i ägarlistan. 

Backahill väljer att investera även i onoterade bolag som vi bedömer har stor utvecklingspotential och som också kännetecknas av stark vilja, spännande affärsidéer och utmärkta produkter. Våra investeringar innebär både finansiell stöttning såväl som tillgång till värdefull affärskompetens och etablerade nätverk. Bolagen har ofta anknytning till fastighetsbranschen eller våra hemregioner. CERNELLE tillverkar växtbaserade läkemedel för behandling av godartade prostatasjukdomar för en global marknad. FOODHILLS är ett nav för cirkulär livsmedelsproduktion som skapades efter nedläggningen av Findus livsmedelsanläggning i Bjuv. Våra intressen i den svenska fjällvärlden har lett oss till att investera i byggnationen av en ny internationell flygplats. Mitt i Skandinaviens största alpina skidområde finns den toppmoderna flygplatsen Scandinavian Mountains Airport. 

BÅSTADTENNIS & HOTELL AB, BTHAB äger och förvaltar flera av de centrala fastigheterna i Båstad. Hotel Skansen, tennisstadion och hamnområdet utgör tillsammans hjärtat för besöksnäringen som genererar betydande intäkter till lokalsamhället. MMB I BÅSTAD är ett byggföretag med säte i Båstad. Företaget arbetar med både nyproduktion och renovering av olika typer av byggnader och fastigheter. COMPETENSUM arbetar med personal- och lönefrågor i nära partnerskap med sina kunder. Ett relativt nytt område som Backahill valt att investera i under 2020 är Proptech – property technology – där byggnader görs smarta med hjälp av digital teknik. Buildroid är ett nybildat bolag som skapats av investeringsbolagen Stronghold Invest, Neptunia Invest och Vincero Invest.