Det här är Campus Ängelholm

Genom Backahills köp av Hälsostadens del av södra sjukhusområdet i Ängelholm kan man nu gå vidare och förverkliga planerna för ett Campus Ängelholm. Backahills vd & koncernchef Lennart Mauritzson och Dag Thulin, ansvarig för marknad & projektutveckling på Backahill, berättar i den här intervjun mer ingående om vad Campus Ängelholm är, varför det är viktigt och tidsplanen för projektet.

Under de senaste åren har Hälsostaden valt att utveckla och koncentrera all verksamhet till norra sjukhusområdet samtidigt som man avvecklat verksamhetslokalerna på det södra sjukhusområdet. Nu ska området få nytt liv. Backahill vill planera för en helt ny stadsdel kring ett Campus Ängelholm när fastighetsköpet av Hälsostaden gått igenom.

Vad är Campus Ängelholm?
– Campus Ängelholm är ett projekt initierat av Backahill 2019 tillsammans med Ateneum och Falvir i syfte att få till stånd högskoleutbildningar i Ängelholm senast 2025. En avsiktsförklaring, LOI, med samma syfte tecknades av Ängelholms Akademi i november 2021 med Högskolan i Halmstad och Ängelholms kommun. Ängelholms Akademi är föreningen som skapats med delar av Ängelholms näringsliv i syfte att realisera Campus Ängelholm, säger Lennart Mauritzson.

Varför engagerar sig Backahill i Campus Ängelholm?
– Vi är ett familjeföretag med rötterna i Ängelholm och Bjärehalvön och är starkt engagerade i den här regionens utveckling.  Att få högskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar till Ängelholm är en viktig framtidsfråga. För det lokala näringslivet samtidigt som attraktionskraften för Ängelholm ökar. Tillsammans med några andra starka krafter i kommunen som delar vår vision om ett Campus Ängelholm vill vi driva på utvecklingen i frågan och leva efter vår devis som vi jobbar efter inom bolaget: ”Från vision till verklighet”, förklarar Lennart Mauritzson.

Var ska Campus Ängelholm ligga?
– Södra sjukhusområdet har identifierats som den lämpligaste platsen i Ängelholm för förläggning av ett campusområde. Där finns en närhet till kommunikationer, stad, natur, fritidssysselsättningar med mera, säger Lennart.

Vad innehåller Campus Ängelholm?
– Ett Campus Ängelholm omfattar utbildningsanläggningar, studentboenden samt kopplingar till näringslivet och externa faciliteter. Det handlar om flera utbildningsanordnare och flera olika nivåer på eftergymnasiala utbildningar som skapar ett kompetensutvecklingskluster, säger Dag Thulin.

Vad innebär det för södra sjukhusområdet?
– En helt ny stadsdel kommer att planeras i ett samarbete mellan Backahill och Ängelholms kommun med Campus Ängelholm som utgångspunkt. Den norra halvan, som vi förvärvar av Hälsostaden, och Ängelholmshems södra halva bildar tillsammans en ny hållbar stadsdel som också omfattar olika typer av bostäder, stadsdelscentrum med service och handel, verksamheter med nära koppling till högre utbildningar, Hälsostaden och Trafikverkskolan. Området behöver också förses med ny infrastruktur och nya anslutningar till omgivningen, säger Dag Thulin.

Vilken inverkan har ett campus på Ängelholm i övrigt?
– Först och främst så stärker det Ängelholms attraktionskraft. Företag i Ängelholm kommer att få lättare att tillgodose sina kompetensbehov vilket gör att de har lättare att utvecklas positivt. Sen förutsätter Campus Ängelholm också en satsning på Ängelholm som en attraktiv studentort. Det innebär kompletteringar inom kultur, fritidssysselsättningar, centrumutbud, upplevelser med mera. Ängelholm ska utgöra en positiv upplevelse under studieåren. Saker som alla invånare gagnas av, menar Dag Thulin.

Hur ser tidplanen ut för Campus Ängelholm?
– Efter att vårt köp har gått igenom och fastigheten styckats av från resten av sjukhusområdet så behöver den nya stadsdelen planeras. Programbeskrivningar och skisser på en stadsdelsstruktur behöver tas fram innan kommunen kan skapa nya detaljplaner för ändamålet. Därefter kan enskilda byggnader ritas och bygglov sökas. Förhoppningen är att påbörja byggnationer under 2025, säger Dag Thulin.

Måste högskoleutbildningarna vänta på nya campusbyggnader?
– Nej, tanken är att man med smärre åtgärder kan påbörja utbildningar i delar av de befintliga byggnaderna på södra sjukhusområdet medan man börjar bygga i en annan del av området. På så sätt kan utbildningarna smyga i gång i mindre skala och sedan flytta över när de nya byggnaderna står färdiga, avslutar Lennart Mauritzson.