Information om energiläget

Här samlar vi användbar information om det aktuella Energiläget för våra hyresgäster. Vad som är bra att veta och kunna förbereda sig på, samt tips om åtgärder och var man kan hitta ytterligare information.

Höga elpriser i framför allt södra Sverige

Trots att elproduktion och överföringskapacitet i landet har varit hög under året ökar risken för effektbrist och stigande elpriser under kommande vinter i södra Sverige.
Som mycket annat påverkas elpriset av balansen mellan utbud och efterfrågan. Priset sätts efter hur mycket el som produceras och hur mycket el som används. Handeln sker på en elbörs, NordPool. Hur mycket som produceras påverkas i sin tur framför allt av vädret, såsom nederbörd, temperatur och blåst. Genom våra elnätsförbindelser med Europa får även vad som händer i andra länder effekt på priset. I södra Sverige har vi dessutom begränsad elproduktion. Allt detta kan stundtals driva upp priserna, i synnerhet när vi nu går mot vinter. 

Kriget i Ukraina innebär ett extra ansträngt läge då Ryssland har stoppat exporten av stora mängder gas till Europa vilket drivit upp gaspriset i Europa. Detta påverkar även efterfrågan på alternativa energikällor och gör att priserna ökar även på elmarknaden.
 

Mer information om hur elmarknaden fungerar, elområden och det aktuella läget

Energimarknadsinspektionen informerar om hur elmarknaden fungerar:
Så här fungerar elmarknaden - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

Läs mer om Sveriges elområden och hur det påverkar priset hos Energimarknadsbyrån:
Elområden | Energimarknadsbyrån (energimarknadsbyran.se)

Energimarknadsinspektionen informerar om det aktuella läget på elmarknaden:
Läget på elmarknaden - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

Om elen inte skulle räcka till

När elproduktionen inte räcker till för att klara det aktuella behovet i ett område kan man vanligen transportera el från andra områden eller importera el från våra grannländer. Men på grund av bland annat omvärldsfaktorer, driftstopp av Ringhals eller nätkapacitetbrist; finns en risk för effektbrist – när vi som bäst behöver el finns den inte att tillgå. För att klara situationen finns en reell risk att elanvändare kopplas bort från elnätet under kortare perioder. Detta har aldrig hänt tidigare, utan tillämpas bara i nödfall och riskerar då att påverka vardagen för många hushåll och företag.

Styrel är ett sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en kortsiktig elbrist och säkerställa att dessa har elförsörjning. Det rör till exempel polis, vård och omsorg, men även samhällsviktig, privat verksamhet såsom industrier, teleoperatörer och IT-leverantörer.

Mer information om elbrist och frånkoppling av el

Läs mer om elbrist och vad det beror på:
Elbristen har många ansikten – Energiföretagen förklarar - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

Vid större elavbrott påverkas inte bara belysningen och elektriska apparater, utan i vissa fall även värme, vatten, telefoni och datakommunikation. Så kan du förbereda dig om elen skulle frånkopplas
Så förbereder du dig för strömavbrott - Krisinformation.se 

Det finns många anledningar att vilja stärka företagets beredskap inför kriser och i händelse av krig. Digitaliseringen gör företag sårbara för cyberattacker eller längre elavbrott. Pandemier orsakar personalbortfall. Störningar i leveranser kan uppstå på grund av naturolyckor eller militära konflikter någonstans i världen. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) guidar för bättre beredskap hos företag:
Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig (msb.se)

Gratis energi- och klimatrådgivning

Kommunernas energi- och klimatrådgivare ger svar på vanliga frågor om energi och klimat, och ger även konkreta tips och råd kring hur du kan sänka elkostnaderna. 

Energi- och klimatrådgivarna hjälper dig med oberoende rådgivning hur företagets energianvändning kan minskas. Servicen är kostnadsfri. 

”Energi och klimatrådgivarna” 

Vad jag som hyresgäst kan göra - guider och tips för energieffektivisering

Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra skillnad när det gäller energianvändningen, hålla nere kostnaderna och samtidigt bidra till ett bättre klimat. Små förändringar kan göra stor skillnad i slutändan.

För att hjälpa dig att minska din elanvändning i nuvarande läge med höga elpriser och hårt tryck på elsystemet, har Energimyndigheten tagit fram en guide med tips, åtgärder och erfarenheter.

”Energimyndigheten – varje kilowattimme räknas”

 

Uppvärmningen står för cirka 60 procent av hushållets energiförbrukning. Om du sänker temperaturen en grad kan du spara cirka fem procent i uppvärmningskostnad.

Belysningen står för cirka en fjärdedel av hemmets energianvändning. Om du byter ut alla dina lampor till LED så kan du minska din elräkning med upp till 20 procent. 

Cirka 10 procent av all hushållsel går åt till teknik i standby-läge.

Det finns många tips på olika sätt att spara energi. Ängelholms Energirådgivare har sammanställt en guide:

”Tips från Ängelholms Klimatrådgivare”

Vad gör vi på Backahill?

På Backahill följer vi noga situationen på elmarknaden.
Vi arbetar löpande med energieffektiviseringsåtgärder i våra fastigheter.
När vi bygger nytt, installerar vi normalt sett solceller på taken. Vi har även ambitionen att gradvis installera solceller på våra befintliga fastigheter som har rätt förutsättningar.

 

Uppvärmning

För uppvärmning ansluter vi till fjärrvärme där detta är möjligt, vilket innebär att vi har fjärrvärme i nästan alla våra fastigheter i Ängelholm. 

Fjärrvärmen är en trygg och miljövänlig uppvärmningsform som har haft en stabil prisbild över de senaste åren. År 2023 höjs fjärrvärmepriserna med cirka två procent.

I Båstad saknas fjärrvärmenät, varför merparten av våra fastigheter i Båstad värms upp med hjälp av gas. Vi undersöker löpande möjligheterna att konvertera från gas till alternativ uppvärmning.

 

El

För att skapa trygghet och förutsägbarhet prissäkrar Backahill löpande en stor andel av elinköpen.

Den el vi använder har märkningen ”Bra Miljöval”, vilket innebär ursprungsmärkt el från förnybara källor. El från förnybara energikällor är bättre för klimatet i och med låga växthusgasutsläpp. Att välja el märkt Bra Miljöval innebär att företaget även bidrar till FN’s globala mål inom ekosystem och biologisk mångfald.

De hyresgäster som inte har egen anslutning och eget abonnemang debiteras kostnadsneutralt, det vill säga utan påslag, av Backahill för sin förbrukning.

Har du ett eget elhandelsavtal, kan det vara läge att se över dina villkor och jämföra mellan olika elhandlare.